Chào Snax – trình tải lên front-end đầu tiên có Danh sách mở. Tăng lưu lượng truy cập trang web của bạn bằng cách cho phép người dùng tạo và chia sẻ nội dung lan truyền cho bạn. Điều đó thật dễ dàng ngay cả bà của bạn cũng có thể làm được!

Frontend interface:

  • Let users create posts themselves
  • Dead-simple front-end uploader
  • Users can log in/register using most popular social networks
  • Users can upvote or downvote every submitted content
  • Integrated pagination
  • Integrated social sharing buttons
  • Integration with WP QUADS plugin for custom ad locations
  • Custom widget for displaying recently updated lists

Snax - Viral Content Builder

Demo & Buy license: Snax – Viral Content Builder
Download source (Share): snax-v181-viral-front-end-uploader.zip