Tag: Activation Lock

Khi thiết lập iPhone, Activation Lock (Khóa kích hoạt) được liên kết với iCloud ID. Ngay cả khi ai đó đánh cắp iPhone, họ cũng không thể thiết lập và [...]
1 / 1 POSTS